GDPR

GDPR

09.01.2024 20:02

GDPR (General Data Protection Regulation)

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 (GDPR)

Správce

Název: Česká Mažoretková Federace z.s., IČ: 05530415                                                                      

             Česká Twirlingová Federace z.s., IČ: 04988621                                    

Sídlo obou federací: Dvořákova 583, 439 42 Postoloprty

Jméno a příjmení zodpovědné osoby (dále „Správce“): Dana Poštová, manažerka členské základny

Emailová adresa: danapostova@cmtfederation.cz

Zpracování osobních údajů je prováděno výhradně Správcem.                                                       
V případě porušení povinností při zpracování osobních údajů můžete kontaktovat Správce.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Jméno, příjmení a datum narození soutěžícího, vedoucího a trenéra (příp. rodné číslo, pokud je v registrační přihlášce uvedeno)
Fotografie a videa

Účel a délka zpracování osobních údajů

Osobní údaje v uvedeném rozsahu se zpracovávají za účelem registrace v rámci České Mažoretkové Federace z.s. a v rámci České Twirlingové Federace z.s. (dále jen ČMTF); za účelem účasti v soutěžích pořádaných ČMTF (registrace, startovní listiny, výsledkové listiny atd.); za účelem pořizování fotodokumentace a videa z pořádaných soutěží obou federací buďto online přenosem či použité k propagaci ČMTF pro potřeby zpracování žádostí
o dotace, granty, sponzoring; za účelem členství v jiných českých a mezinárodních asociacích, svazech, federacích, spolcích atd. Výše uvedené údaje budou Správcem zpracovávány po dobu trvání akce (soutěže) a případně po dobu obecné archivační lhůty 3 až max. 10 let, pokud to bude požadováno ve vyúčtování jakékoli dotace.

Nejdůležitější práva soutěžícího, vedoucího a trenéra týmu dle zákona GDPR

- vzít souhlas kdykoliv zpět a tím požádat o výmaz os. údajů, a to bez jakýchkoli sankcí                                                                         
- požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává a za jakým účelem       
- požadovat po Správci omezení zpracování osobních údajů, pokud si soutěžící, vedoucí či trenér myslí, že zpracování probíhá ve větším rozsahu, než oprávněném

 

Odesláním registrační přihlášky a přihlášky do soutěžních vystoupeních svých soutěžících, vedoucích a trenérů udělujete Správci (zodpovědné osobě) souhlas se zpracováním osobních údajů jak vašich, tak vašich soutěžících, vedoucích a trenérů ve výše uvedeném rozsahu a trvání. Jste si vědom toho, že souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv vzít zpět (týká se kohokoli z Vašeho seznamu (registrační či startovní přihlášky)), a to buďto zasláním emailu nebo dopisu na výše uvedené kontaktní údaje Správce (název a sídlo), ve kterém své rozhodnutí o zpětvzetí souhlasu jasně vyjádříte s uvedením údajů, které osoby se zpětvzetí souhlasu týká.

Vedoucí či trenéři týmů nebo plnoleté odpovědné osoby uvedené v registrační přihlášce jsou plně odpovědní za řádně přihlášené jednotlivé i neplnoleté členy svého oddílu/týmu/souboru.

Odesláním registrační přihlášky a přihlášky soutěžních vystoupeních svých soutěžících, vedoucích a trenérů berete na vědomí, že kdyby vyvstali jakékoliv pochybnosti o zákonnosti použití odeslaných osobních údajů (soutěžících, vedoucích a trenérů), můžete se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, který dozoruje nakládání s osobními údaji na území České republiky.

 

Uvedené GDPR se vztahuje také na řádně registrované členy Fanklubu ČMTF.